Privacy Beleid

Privacy statement

 UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelende therapeuten een dossier aanmaken. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Uw privacy en de privacy van uw kind zijn voor ons belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
 • uw behandelend therapeut(en) als enige toegang hebben tot de gegevens in uw dossier;
 • ons zullen houden aan het beroepsgeheim (wettelijke geheimhoudingsplicht).

De gegevens uit uw dossier kunnen daarnaast voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij, of onze administrateur, een factuur kan opstellen.

Als wij met een ander doel dan hierboven genoemd gebruik willen maken van uw gegevens, zullen we u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN, VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkeya.nl. EYA- Praktijk voor jeugd en gezin-  zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING PRIVACY GEVOELIGE INFORMATIE

EYA- Praktijk voor jeugd en gezin- neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkeya.nl

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de (eventuele) zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode(s).
 • De kosten van het consult

CONTACTGEGEVENS

Yfke Kuiphof, Elody Postma, Alette Koole

EYA – Praktijk voor jeugd en gezin

Bosweg 9a

8017 BR  Zwolle

Email: info@praktijkeya.nl

Telefoon: 0651330197

 

× Hoe kan ik u helpen?