Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden EYA- Praktijk voor jeugd en gezin

1 Deelname aan de ondersteuning vanuit EYA betekend een akkoord met deze algemene voorwaarden.
2. Een oriënterend telefonisch contact moment en evt daarop volgende intake is noodzakelijk voorafgaand aan een ondersteunings traject. Tijdens de intake wordt kennisgemaakt en worden wensen en verwachtingen t.a.v. werkwijze en hulpvragen besproken. Naar aanleiding van de intake kan door beide of 1 van beide partijen worden besloten dat er geen traject volgt. Wanneer er na de intake wordt besloten ondersteuning vanuit EYA te starten, is er (meestal) een verwijzing nodig. N.a.v. de intake wordt er een ondersteuning en/of observatieplan opgesteld. Gedurende de ondersteuning wordt het ondersteuningsplan met regelmaat besproken en eventueel bijgesteld.
4. Er geldt een verplichting wat betreft het melden van psychische en/of lichamelijke klachten aan de behandelaar.
5. EYA- Praktijk voor jeugd en gezin-  kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemers, noch voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
6. Uw privacy wordt gerespecteerd volgens de Europese data privacy wetgeving; de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), zie de privacyverklaring.

Beroepsprofessionaliteit

1. De vaktherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT). Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). De vaktherapeuten zijn geregistreerd bij het register vaktherapie. Daarmee voldoen we aan de kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld.

2. De vaktherapeuten handelen volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.

3. De vaktherapeuten voldoen aan de eisen die zijn gesteld in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

4. De meeste therapeuten zijn SKJ geregistreerd en voldoen aan de noodzakelijke bij en nascholing.

5. Alle binnen EYA werkzame ondersteuners zijn HBO of hoger opgeleid.

Kosten

1. De kosten zijn per contactmoment opgebouwd uit: 45 minuten directe tijd. 30 minuten indirecte tijd; verslaglegging, behandelplan, voorbereiding, opruimen, telefonisch/mail contact met ouders/verzorgers, scholen of andere hulpverleners, 10 minuten overhead; administratie, onderhoud, werkruimte, deskundigheidsbevordering 85 minuten totaal.

2. Bij (gedeeltelijke) betaling via de zorgverzekeraar dienen facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden overgemaakt. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt een herinnering gestuurd. Hiervoor kunnen administratiekosten kunnen in rekening worden gebracht. Mocht betaling 2 weken na een tweede herinnering uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten worden aan u worden doorberekend.

3. Tot 24 uur voor een gemaakte afspraak kunt u deze kosteloos afzeggen. Wordt een gemaakte afspraak binnen 24 uur tot de afspraak afgezegd worden de kosten voor de afspraak in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

4. Wanneer er sprake is van een verwijzing via de huisarts, het wijkteam of een gecertificeerde instelling zullen de kosten worden gefinancierd vanuit de jeugdwet. Behandelaar stemt dit met betreffende verwijzer af.

 

Klachtenregelingen: 

Het kan voorkomen dat u als cliënt een klacht heeft over de geboden ondersteuning. Wij stellen het op prijs wanneer u bij een klacht het gesprek met betreffende therapeut(en) aan gaat om zo gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Mocht de oplossing niet gevonden worden of dit niet lukken dan kunt u gebruik maken van de FVB klachten regeling (https://fvb.vaktherapie.nl/klachten) en/ of via het SKJ (https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht/).

 

 

 

× Hoe kan ik u helpen?